Materiały do studiowania Słowa Bożego

Materiały do studiowania Słowa Bożego

„Przystanki” to Materiały do studiowania Słowa Bożego, do formacji duchowej, zarówno indywidualnej, jak również małżeńskiej, które stanowiłyby pomoc ku wzrostowi relacji wertykalnej (z Jezusem) jak też horyzontalnej (ze współmałżonkiem). Mogą z nich korzystać osoby, które są w różnych ruchach czy wspólnotach, ponieważ są to materiały oparte o Słowo Boże, korzystające z powszechnie przyjętych w Kościele metod
pracy (Ewangeliczna Rewizja Życia, Dzielenie się Słowem Bożym). Głównym zadaniem materiałów, które zostały nazwane zbiorczo „Drogą do nawrócenia” a poszczególne elementy „Przystankami Nawrócenia”, jest praca ze Słowem Bożym. List do Rzymian zachęca nas abyśmy przemieniali nasze myślenie i myśleli na sposób Boży (Rz 12,2). Myślenie Boże jest natomiast zawarte w Bożym Słowie i nie sposób dokonać takiej przemiany bez wniknięcia w Boże
Słowo w taki sposób, aby stało się ono dla nas Słowem Życia.
Niniejsze materiały zostały przygotowane w formie zeszytów tematycznych, w których staram się wniknąć w dany temat i ukazać go z różnych stron. Aktualnie dany temat opracowywany jest w dwóch notatnikach po dwa tygodnie. Idea pracy w poszczególnych tygodniach opiera się na następujących zasadach:

  • Zwykle tydzień 1 i 2 obejmuje odkrywanie i doświadczanie istoty danego tematu (przykładowo temat o Duchu Św. w 1 tygodniu odnosi się do Jego osoby i misji, w 2 tygodniu obejmuje życie w Duchu.
  • Tydzień 3 dotyczy relacji i związków pomiędzy danym tematem a życiem chrześcijanina (np. „Duch Św. przekonuje o grzechu”). Tydzień 4 kierowany jest szczególnie do małżonków i ukazuje dany temat w kontekście życia małżeńskiego i rodzinnego.

Do każdego tygodnia jest dołączone jest wprowadzenie jako ukazanie najważniejszych myśli związanych z tematem. W schemacie każdego dnia proponowana jest krótka modlitwa wprowadzająca ze Słowem Bożym.
Modlitwa osobista ujęta jest jako spotkanie z Jezusem Chrystusem w Słowie Bożym, w formie ewangelicznej rewizji życia. Ostatnim elementem schematu, kierowanym do małżonków, jest propozycja modlitwy małżeńskiej z pytaniami do podanego Słowa Bożego (dzielenie się Słowem Bożym). W praktyce może się okazać, że na przejście wszystkich czterech tygodni zaplanowanych w zeszytach potrzeba ośmiu tygodni pracy. Wynika to często z różnych sytuacji życiowych, ale głównie z braku nawyku systematycznej modlitwy osobistej.

Umieszczone na stronie materiały przedkładam do swobodnego wykorzystania w pracy różnych grup oraz indywidualnej, proszę jedynie o informację (jjprokopiuk(at).com), gdzie i przez kogo materiały są wykorzystywane. Także wszelkie uwagi, szczególnie krytyczne, są mile widziane i mam nadzieję, że przyczynią się do ulepszenia tej propozycji formacyjnej.
Poszczególne zeszyty „Przystanków” otworzą się w pliku PDF po kliknięciu na link. Można drukować je w formacie broszury. W razie problemów prosimy o kontakt na podany adres e-mail.

Wprowadzenie do przystanku Błogosławieństwa

Termin ten współczesnemu człowiekowi niewiele mówi, bo najczęściej człowiek sam siebie uważa dziś za źródło dawania życia. Błogosławieństwa biblijne tymczasem wyraźnie wskazują Boga jako źródło wszelkiego życia i dobra. Każdy, kto przyjmuje Boże zasady w swoim życiu, może stać się człowiekiem błogosławieństw.

Wprowadzenie do przystanku Aniołowie

Aniołowie należą do królewskiego dworu samego Boga, są bożymi sługami i wysłannikami. Jednakże jest to rzeczywistość duchowa, której coraz trudniej doświadczyć współczesnemu człowiekowi. Aniołowie mają zdolność zmieniania swego wyglądu, potrafią błyskawicznie przenieść się ze Stolicy Chwały na Ziemię i z powrotem. Warto zaprzyjaźnić się ze swoim Aniołem Stróżem i mieć go po swojej stronie.

Wprowadzenie do przystanku Zmartwychwstanie

Zmartwychwstanie Jezusa jest punktem zwrotnym Dobrej Nowiny. Od naszej wiary w to Zmartwychwstanie zależy bowiem, czy dla nas Jezus był, czy też On jest w naszym życiu. Wiara w cud zmartwychwstania Jezusa określa nas jako chrześcijan lub jedynie jako osoby znające treść Nowego Testamentu.

Wprowadzenie do przystanku Wolność

Wolność to nie tylko dar samego Boga, ale też fundament relacji z drugim człowiekiem. Człowiek staje się wolny (wyzwolony), wchodząc w relacje dziecięctwa z Bogiem Ojcem, w relację oblubieńczości z Jezusem oraz relację przyjaźni z Duchem Świętym w prawdzie. Tylko w wolności można być darem dla drugiego człowieka.

Wprowadzenie do przystanku Wychowanie

Słowo Boże pokazuje nam, że Bóg od zawsze był i jest wychowawcą człowieka a nade wszystko swego ludu. Fundament Bożego wychowania stanowią miłość i dialog, natomiast jego celem jest określona mądrość związana z wiernością Bogu żywemu. Bóg napominał swój lud posyłając mu proroków i karcił go zsyłając bolesne doświadczenia.

Wprowadzenie do przystanku Słowo Boże

Niejednokrotnie trudno jest nam zrozumieć Słowo Boże, ponieważ zewsząd zalewani jesteśmy wielosłowiem i słowami bez pokrycia. Często też nie ponosimy odpowiedzialności za wypowiadane słowa. Potrzebujemy zatem wejść w biblijne doświadczenie Słowa Bożego, gdzie dla Boga słowo oznacza działanie. Mówić to działać. Bóg spełnia swoje obietnice, Na nich właśnie opiera się wiara, na Bożych obietnicach. A Bóg ma moc spełnienia każdej ze złożonych obietnic.

Wprowadzenie do przystanku Tajemnice Różańcowe

To propozycja zanurzenia się w modlitwie różańcowej i Słowie Bożym. To zaproszenie do przekroczenia zewnętrznej warstwy różańca, jaką jest powtarzanie wiadomych modlitw i przystąpienia do rozważania określonych tajemnic w Słowie Bożym.

Wprowadzenie do przystanku Oblubieńczość

Oblubieńczość to nadzwyczaj szczególna relacja między dwiema osobami – relacja wyłączności. Taka relacja jest możliwa między człowiekiem a Jezusem, oraz między mężczyzną i kobietą w małżeństwie. Tajemnica oblubieńczości jest tajemnicą Ducha Świętego.

Wprowadzenie do przystanku Serce

Ten przystanek ma nauczyć nas, że serce dlatego jest szczególnym darem od Boga, bo stanowi miejsce spotkania z Nim. To w sercu rodzą się dynamiczne siły, który czynią ludzi wyjątkowymi. W Biblii, serce to nie tylko osobowość, ale także umysł, pamięć, uczucia i wola. Dlatego Bóg bada serce człowieka, by przekonać się o jego wierności, podczas gdy człowiek głównie ocenia postępowanie. Bóg wie, że bez serca nie można kochać i nie można być szczęśliwym.

Wprowadzenie do przystanku Niepokalana

Przystanek Niepokalana ma za zadanie przybliżyć nam postać Maryi, kobiety, dzięki której zrealizowała się obietnica Boga, dana człowiekowi po pierwszym grzechu (cytat …) Maryja to zdumiewająca i fascynująca kobieta, która w pełni zrealizowała Boży plan wobec swojej osoby. To kobieta, której życie przeniknięte było Słowem Bożym.

Wprowadzenie do przystanku Nawrócenie

W uszach współczesnych katolików wybrzmiewają wprawdzie słowa o nawracaniu się, ale mało kto wie i pamięta, że nawrócenie jest darem ,o który należy prosić Ducha Świętego,  darem wymagającym współpracy człowieka z Bogiem i że w istocie źródłem każdego daru jest Bóg żywy. Można też powiedzieć, że nawracanie się jest zmienianiem myślenia ludzkiego na myślenie Boże, czyli jest powracaniem w życiu konkretnego człowieka do realizowania w nim planu Bożego.

Wprowadzenie do przystanku Modlitwa

Modlitwa to miejsce spotkania człowieka z Bogiem. Dla wielu ludzi miejsce nieznane bądź zapomniane. Dzisiejszy świat bardzo się stara o wyeliminowanie tego miejsca z ludzkiej świadomości. Warto zawalczyć o to miejsce we własnym życiu, by móc je nastrajać na Boga żywego, za przykładem Jezusa, który modlił się w różnych porach dnia i nocy, dbając o głęboką relację ze swym Ojcem w

Wprowadzenie do przystanku Męskość

W dzisiejszym świecie mężczyzna bardzo często nie realizuje tego, do czego został powołany. Przyczyny tego zjawiska są wielopokoleniowe i wypływają z przeróżnych zarówno historycznych jak i  stricte  rodzinnych zaszłości. Mężczyzna ze swojej istoty związany jest z Jezusem tak, jak kobieta związana jest z Duchem Świętym. Mężczyzna jest powoływany, zapraszany i uzdalniany do naśladowania postawy Jezusa. Takie cechy jak zdobywanie, rywalizacja, czy walka – mają możliwość w jego działaniu i życiu wybrzmieć w sposób piękny i wyjątkowy.

Wprowadzenie do przystanku Kobiecość

Kobiecość to temat niełatwy, ale kluczowy wszędzie tam, gdzie chodzi o relacje, bowiem to kobiecie powierzona została troska o nie. Dlatego istotą powołania kobiety jest miłość. Uosobieniem miłości natomiast jest Duch Święty. Bez relacji opartych na miłości nie ma możliwości tworzenia zdrowych i szczęśliwych małżeństw, rodzin, innych ludzkich środowisk. Jezus przywraca kobiecie godność i poczucie własnej wartości. Jej misji dbania o relacje nie ma możliwości zrealizować nikt inny.

WPROWADZENIE DO PRZYSTANKU JEZUS CHRYSTUS

Celem materiału związanego z Jezusem Chrystusem w tygodniu I-II, ukazanie kim jest Jezus Chrystus. Jezus Chrystus, to nie imię i nazwisko, jakbyśmy mogli dzisiaj sądzić. W czasach Jezusa, było to imię i misja tej osoby. Imię miało także swoje ogromne znaczenie. Nie było nadawane przypadkowo i bez sensu.

Tydzień III i IV  ma uświadomić, że chrześcijanin ze swojej istoty ma być drugim Jezusem Chrystusem. Słowo bowiem chrześcijanin nie pochodzi od chrztu, ale od Chrystusa. Czwarty tydzień ma ukazać w jaki sposób Jezus Chrystus jest obecny w małżeństwie i rodzinie.

Wprowadzenie do przystanku Diakonia

Diakonia to wyraz służby  wobec człowieka, najpierw służby samego Boga w osobie Jezusa, a następnie służby człowieka wobec drugiego człowieka. To postawa chrześcijanina, do której się dojrzewa i dorasta, by móc chodzić w Duchu Świętym i móc Go nasłuchiwać, aby realizować plany Ojca niebieskiego.

Wprowadzenie do przystanku Eucharystia

Największe święta, które celebruje chrześcijanin są związane z tajemnicą paschalną, czyli cierpieniem, śmiercią i wniebowstąpieniem. Ale tej tajemnicy możemy też doświadczać i smakować podczas każdej mszy świętej. Ten przystanek wprowadza nas w znaki i gesty, które pomagają człowiekowi wierzącemu uczynić z Eucharystii centrum swojego chrześcijańskiego życia i wypracować w nim postawy: przebaczania, błogosławieństwa, wdzięczności i uwielbienia. Eucharystia to jak pigułka świąt paschalnych.

Dodaj komentarz