Ikony

Wprowadzenie

Ikony obecnie mogą być traktowane jako ładne obrazki, albo mogą mieć głębszy duchowy wymiar jako „okno do nieba”. Ten wymiar tworzy modlitwa osoby piszącej (malującej), ponieważ pisać po rosyjsku oznacza malować. Ikona ze swojej najgłębszej istoty ma być
oknem do nieba. Obraz na ikonie ma poruszać serce człowieka i pozwolić mu spotkać się z Bogiem żywym. Ikony przez ze mnie malowane są malowane na deskach, które sama przygotowuję. Podkład stworzony z kleju króliczego i kredy szampańskiej, na desce ma od 12 warstw i każdej warstwie towarzyszy modlitwa. Moje ikony są zanurzone w słowie Bożym, bo słowo Boże ma moc działania w ludzkim sercu.

Ikona Pneumafory - Jolanta Prokopiuk
Ikona Pneumatofory

Ikona Pneumatofory, czyli przynoszącej Ducha Świętego, to ikona zanurzona w Ewangelii św. Łukasza związanej z nawiedzeniem św. Elżbiety. Maryja przez proste pozdrowienie przynosi Ducha Świętego Elżbiecie i jej synowi Jankowi, później zwanego Janem Chrzcicielem.
W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana». (Łk 1, 39-45)

Ikona Orantka

Ikona Orantka jest zanurzona w słowie Bożym Dz 1, 12-14

Wtedy wrócili do Jerozolimy z góry, zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej.  Przybywszy tam weszli do sali na górze i przebywali w niej: Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, [brat] Jakuba Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego.

Ikona Anioł Stróż

Ikona Anioł Stróż zanurzona jest w słowie Bożym z Ewangelii św. Jana 1, 51

Potem powiedział do niego: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego»

Ikona Archanioł Gabriel

Ikona archanioł Gabriel zanurzona jest w słowie Bożym z Ewangelii św. Łukasza 1, 26-28

W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret,  do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.  Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, ».

Ikona Jezus Chrystus

Ikona Jezus Chrystus jest zanurzona w słowie Bożym z Listu do Hebrajczyków 13,8

Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki.

Ikona Oto Człowiek

Ikona Oto Człowiek zanurzona jest w słowie Bożym w Ewangelii św. Jana 19, 1-5

Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał Go ubiczować.  A żołnierze uplótłszy koronę z cierni, włożyli Mu ją na głowę i okryli Go płaszczem purpurowym.  Potem podchodzili do Niego i mówili: «Witaj, Królu Żydowski!» I policzkowali Go.  A Piłat ponownie wyszedł na zewnątrz i przemówił do nich: «Oto wyprowadzam Go do was na zewnątrz, abyście poznali, że ja nie znajduję w Nim żadnej winy».  Jezus więc wyszedł na zewnątrz, w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym. Piłat rzekł do nich: «Oto Człowiek».

Ikona Przyjaźni

Ikona Przyjaźni, to ikona zanurzona w słowie Bożym z Ewangelii św. Jana 15,13-17: Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje.To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.